Με ενισχυμένο & απλό μηχανισμό κλειδώματος που επιτρέπει στο χειρουργό να κάνει την τελική σύσφιξη με εύκολο τρόπο.

With a reinforced & simple locking mechanism that allows the surgeon to make final tightening in an easy way.