Η EXABONE PASTE είναι μια προηγμένη καθαρά συνθετική νανοβιοϋλικό το οποίο αντιγράφει την φυσική φάση ενός υγιούς οστού.

Ιατρική Υποστήριξη - Υπηρεσίες Διεγχειρητικής Nευροπαρακολούθησης